Arbeidsongeschikt

A
 • Arbeidsongeschikt op vakantie: mag dat?
  Wil je op vakantie terwijl je arbeidsongeschikt bent, vraag dan toestemming aan je werkgever. Die zal zich baseren op een negatief of positief advies van de arbo- of bedrijfsarts. Positief advies arbo-arts De arbo-arts heeft een adviserende rol. Hij moet onderzoeken of de vakantie je genezingsproces in de weg staat. De vakantie moet natuurlijk niet als […]
 • Arbeidsongeschikt: wat zijn de gevolgen?
  Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte of een ongeval je werk niet kunt doen. Dit heeft vaak ingrijpende gevolgen. Ook voor je inkomen. Een WIA-uitkering biedt een financieel vangnet. Deze kun je aanvragen als je langer dan 2 jaar niet kunt werken. Tot die tijd betaalt je werkgever je. De eerste 2 jaar Ben […]
D
 • De Participatiewet
  Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan een baan te helpen. Alle jongeren met een Wajong uitkering, bijstandsgerechtigden en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw) vallen onder deze wet. Wat zijn precies de gevolgen? Wajong Jongeren met een handicap […]
 • Deskundigenoordeel UWV (ook wel: second opinion)
  Re-integratie is een zaak tussen jou en je werkgever. Het UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. Dan kun je ons of een andere belangenorganisatie om advies vragen. Helpt dat niet, dan kun je het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel (second opinion). Wie kan een deskundigenoordeel aanvragen? […]
E
 • Einde contract tijdens ziekte: verplichtingen van je werkgever
  Ziekte geeft geen bescherming tegen een aflopend contract. Ben je nog ziek op de einddatum van je dienstverband? Dan hoeft jouw werkgever je geen loon meer te betalen. Recht op Ziektewet Vanaf het moment dat je dienstverband eindigt, krijg je een Ziektewet-uitkering. Je werkgever vraagt de uitkering voor je aan bij het UWV. Re-integratie-verslag van […]
H
 • Herkeuring WAO: welke gevolgen heeft dit voor mijn uitkering?
  Ontvang je een WAO-uitkering? Dan kan uitkeringsinstantie UWV je oproepen voor een herkeuring van jouw arbeidsongeschiktheid. Het UWV bekijkt dan of je nog steeds recht hebt op WAO. Of dat je uitkering herzien kan worden. Je kunt ook zelf om een herkeuring vragen. Bijvoorbeeld als je gezondheidssituatie verandert. Redenen voor herkeuring WAO Er zijn verschillende […]
 • Hoe wordt mijn arbeidsongeschiktheidspercentage berekend?
  Om je arbeidsongeschiktheidspercentage te bereken, gebruikt het UWV een formule. Die formule is gebaseerd op wat je zou verdienen als je niet ziek was. En wat je nog kunt verdienen nu je (gedeeltelijk) ziek bent. Wat je zou verdienen: maatmanloon en verdiencapaciteit Je verdiencapaciteit is het loon dat je zou verdienen als je niet ziek […]
 • Hoelang duurt mijn WGA-uitkering?
  De WGA-uitkering is een tijdelijke, loongerelateerde uitkering. Je kunt deze ontvangen als je deels arbeidsongeschikt bent: minimaal 35%. De WGA-uitkering is 70% van je laatstverdiende loon. Hoelang je de uitkering ontvangt, hangt af van het aantal maanden dat je hebt gewerkt. Duur van je WGA-uitkering berekenen Als iemand aan de voorwaarden voor een WGA-uitkering voldoet, […]
I
 • Invaliditeitspensioen: aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op invaliditeitspensioen. Dit is een aanvulling op de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling van de overheid. Dit pensioen noemen we ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen. Aanvulling op WIA en WAO Het invaliditeitspensioen is er voor arbeidsongeschikte werknemers, als aanvulling op een WAO– of WIA-uitkering. Het is dus in […]
 • IVA: wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering?
  Ben je arbeidsongeschikt en kun je helemaal niet meer werken? Dan is dat enorm vervelend. En dat is nog zacht uitgedrukt. Vooral wanneer je geen kans meer hebt op herstel. Je komt dan in aanmerking voor de IVA-uitkering. De IVA is een onderdeel van de WIA en staat voor Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Voorwaarden voor […]
J
 • Jonggehandicaptenkorting
  Als je recht hebt op een Wajong-uitkering, heb je recht op een jonggehandicaptenkorting. Dit is een soort heffingskorting op de loon- of inkomstenbelasting die je betaalt. Het belastbare inkomen wordt hierdoor niet verlaagd, het bedrag van de belastingaanslag wel. Als je een Wajong-uitkering ontvangt, dan verrekent het UWV de jonggehandicaptenkorting automatisch met je uitkering. Als […]
K
 • Krijg ik mijn uitkering nog in de gevangenis?
  Je ontvangt geen uitkering als je in de gevangenis zit. Zit je in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek? Dan stopt je uitkering direct. Uitkeringen die stoppen als je vastzit Moet je een straf uitzitten, dan heb je geen recht meer op de volgende uitkeringen: Ziektewet Algemene Ouderdomswet (AOW) Wet op […]
L
 • Loonaanvulling bij WAO, WAZ of WAJONG-uitkering
  Wanneer je werk vindt tegen een lager loon dan het loon dat je volgens het UWV nog kan verdienen, is het mogelijk om tijdelijk een loonsuppletie (ook wel loonaanvulling genoemd) te krijgen. Dit is om te bevorderen dat je dat werk wel aanneemt. Loonsuppletie is een aanvulling op het lagere loon, die het UWV voor haar […]
 • Loonaanvullingsuitkering WGA: wanneer heb je hier recht op?
  Stopt je loongerelateerde WGA-uitkering, dan kun je hopelijk weer aan de slag. Kun je nog niet volledig werken? Dan kom je misschien in aanmerking voor de loonaanvullingsuitkering WGA. Je loon wordt dan aangevuld met de aanvullingsuitkering. De voorwaarden voor loonaanvulling Je hebt recht op een loonaanvullingsuitkering wanneer je: Meer dan 35 % en minder dan […]
P
 • Pensioenopbouw bij WIA en WAO
  De pensioenopbouw bij een WIA- of WAO-uitkering is niet wettelijk geregeld. Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen regelingen voor pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Meestal loopt je opbouw gewoon door, maar dit hoeft dus niet. Pensioenopbouw gebaseerd op laatstverdiende salaris Je pensioenopbouw tijdens je WIA of WAO is gebaseerd op je laatstverdiende salaris. Dat is het bedrag dat […]
S
 • Schattingsbesluit : berekening arbeidsongeschiktheidspercentage
  Met het ‘Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten’ stelt de overheid vast of je arbeidsongeschikt bent. En in welke mate. Voor wie is het Schattingsbesluit van belang? Het Schattingsbesluit is belangrijk als je een beroep wilt doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zoals de WIA of Wajong. Ook bij een herkeuring is dit besluit relevant voor je. Bijvoorbeeld als je een […]
 • Sociale voorzieningen: welke zijn er?
  Naast de sociale verzekeringen zijn er in Nederland ook sociale voorzieningen. Voor sociale verzekeringen betaal je premies. Voor sociale voorzieningen niet. De overheid regelt deze voorzieningen. Ze zijn bieden een bestaansminimum aan mensen die anders geen inkomen zouden hebben. Sociale voorzieningen heten daarom ook ‘het sociale vangnet’. Wetten voor sociale voorzieningen De overheid regelt de […]
 • Sociale zekerheid
  Zit je (tijdelijk) zonder werk? Dan zorgt de overheid dat je toch nog een inkomen krijgt om te kunnen overleven. Dit heet sociale zekerheid. De sociale zekerheid zijn een groep verzekeringen waar elke verzekerde een premie voor betaalt. Er zijn 2 soorten sociale verzekeringen: Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Ook zijn er sociale voorzieningen zoals de WWB, Wajong, […]
 • Suppletie
  Wat is suppletie? Suppletie is een tijdelijke inkomensgarantie voor een werknemer die werkloos wordt omdat hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Vaak ontvang je suppletie als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en na jouw ontslag nog geen werk hebt gevonden. Of als je wel werkt, maar nog niet verdient wat je volgens het UWV kunt verdienen (restverdiencapaciteit). Zodra […]
U
 • UWV : Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) is de Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de volgende wetten: Werkloosheidswet (WW) Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Ziektewet (ZW) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) Toeslagenwet (TW) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen (WAZ) Bepaalde onderdelen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) Wet […]
V
 • Vervolguitkering WGA (VVU)
  Loopt je loongerelateerde WGA-uitkering ten einde? En ben je nog altijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een loonaanvullingsuitkering of op een vervolguitkering WGA (VVU). Het kan ook zijn dat je onvoldoende arbeidsverleden hebt opgebouwd voor de loongerelateerde WGA. Dan kom je direct na je wachttijd in de VVU terecht. Wanneer heb je recht […]
W
 • Wajong: wat is het en voor wie is het?
  Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten. Jonggehandicapt ben je als je onder de 30 jaar bent en door ziekte of handicap nooit meer kunt werken. Het uitgangspunt van de uitkering is om goed naar jouw persoonlijke situatie te kijken waar mogelijkheden liggen. Kun je wellicht toch nog bepaalde werkzaamheden doen? Voor wie is Wajong? De […]
 • Wanneer ben ik uitgesloten van de WIA?
  Je bent arbeidsongeschikt, maar komt niet in aanmerking voor de WIA. Kan dat? Ja, want je moet wel verzekerd zijn voor de WIA. Dat ben je bijvoorbeeld niet wanneer je in het buitenland woont. In ieder geval niet in alle landen. Of als je zelfstandige bent. Je kunt je wel vrijwillig verzekeren. Wel in aanmerking […]
 • WAO en WIA: de verschillen op een rij
  Op 1 januari 2006 maakte de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) plaats voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Iedereen die na die datum geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden, valt onder de WIA. Ontving je al vóór die tijd een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan gelden de regels van de WAO voor jou. Verschil WAO […]
 • WAO-gat: wat is het en wat kun je eraan doen?
  Raakte je voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt, dan heb je te maken met de WAO-regeling. Deel 2 van de WAO-uitkering (de vervolgfase) is een stuk lager dan deel 1 (de loondervingsfase). Hierdoor kan een WAO-gat ontstaan. Voor veel werknemers is dit gat ‘gerepareerd’. Verschil loondervingsfase en vervolgfase De WAO-uitkering bestaat uit de loondervingsfase en de […]
 • WAO: wat is het en wanneer heb je er recht op?
  WAO staat voor Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze wet regelde tot en met 2005 een inkomen als je langdurig ziek was. Kon je na een wachttijd van 52 weken nog steeds onvoldoende werken? Dan kreeg je een WAO-uitkering. Vervangen door de WIA Op 1 januari 2006 maakte de WAO plaats voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen […]
 • Wat is de wachttijd voor de WIA?
  Er is een wachttijd voordat je een WIA-uitkering krijgt. Deze wachttijd is 104 weken, oftewel 2 jaar. In deze 2 jaar betaalt je werkgever je loon door. Heb je geen werkgever? Dan ontvang je maximaal 2 jaar een Ziektewetuitkering. Ziekteperioden bij elkaar optellen Ben je 2 jaar aan één stuk ziek, dan heb je een […]
 • Wat is een pensioenbreuk en hoe kun je hem voorkomen?
  Stopt jouw deelname aan een pensioenregeling? Dan ontstaat een pensioenbreuk of pensioengat. Dit heeft bijna altijd pensioenverlies tot gevolg. Een pensioenbreuk kan verschillende oorzaken hebben, zoals migratie of werkloosheid. Pensioenbreuk voorkomen als je van werkgever verandert Verander je van werkgever, maar is je nieuwe werkgever bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds aangesloten? Dan loopt je pensioenopbouw gewoon door. Val […]
 • Werken naast WAO: welke invloed heeft dit op mijn uitkering?
  Ga je als WAO-er naast je uitkering werken? Dan moet je uitkeringsinstantie UWV direct op de hoogte stellen. Het UWV moet de gelegenheid krijgen de nieuwe situatie te beoordelen. Met name betaald werk is van invloed op je WAO-uitkering. Betaald werken naast je WAO Aan de hand van het werk dat je doet, stelt het […]
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
  Wat is de WAZ? WAZ staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Tot 1 augustus 2004 was dit een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Zelfstandigen zijn mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben. Ze hebben een eigen bedrijf of oefenen zelfstandig een beroep uit. Na 1 augustus arbeidsongeschikt:  Zelfstandigen die na 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt raken, kunnen geen gebruik meer maken van de […]
 • WGA-gat of WIA-gat: wat betekent dat?
  De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, oftewel de wet voor arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit de WGA voor als je deels arbeidsongeschikt bent. En de IVA voor als je volledig arbeidsongeschikt bent. Bij de WGA is er een risico op minder inkomen dan 70% van je laatstverdiende loon. Dit heet een […]
 • WGA-uitkering: wanneer en hoe lang heb je recht op WGA?
  Ben je deels arbeidsongeschikt? Dan heb je mogelijk recht op een WGA-uitkering. De WGA is een onderdeel van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Het is een tijdelijke uitkering. De focus ligt op dat jij weer gaat werken. Wanneer heb je recht op WGA? Wil je WGA ontvangen? Dan moet je aan de volgende voorwaarden […]
 • WIA en Ziektewet
  Ben je langdurig ziek en heb je geen baan? Dan kom je in de Ziektewet. Ben je na 2 jaar nog ziek? Dan beland je in de WIA. Deze regeling bestaat uit de WGA en de IVA. Bij de WGA werk je gedeeltelijk of ga je op termijn weer aan de slag. De IVA is […]
 • WIA IVA-uitkering
  Hoe lang duurt een IVA-uitkering? De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) duurt zolang je volledig arbeidsongeschikt bent; daarna stopt de uitkering. Het UWV stelt vast of je nog volledig arbeidsongeschikt bent. Je bent overigens niet meer volledig arbeidsongeschikt wanneer de gezondheidssituatie is verbeterd en je daarom weer meer dan 20% van je oude loon kunt verdienen. […]
 • WIA-keuring: hoe werkt het?
  Ben je al 2 jaar ziek en kun je nog niet (volledig) aan het werk? Dan krijg je een keuring om te bepalen of je arbeidsongeschikt bent en in welke mate. En om te bepalen of je recht hebt op WIA. Uitkeringsinstantie UWV voert deze keuring uit. Wat houdt de WIA-keuring in? De WIA-keuring bestaat […]
 • WIA-uitkering aanvullen
  Is je WIA-uitkering te laag om van rond te komen? Ligt je inkomen onder het sociaal minimum? Dan kun je je WIA-uitkering misschien aanvullen met een toeslag vanuit de Toeslagenwet. WIA en sociaal minimum Onder de WIA vallen de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Het sociaal minimum is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om in […]
 • WIA-uitkering: welke verplichtingen heb ik?
  Wanneer je een WIA-uitkering ontvangt, brengt dat een aantal verplichtingen met zich mee. Zonder jouw medewerking kun je nou eenmaal niet terug aan het werk. Hou je je niet aan de regels, dan kan uitkeringsinstantie UWV een boete of maatregel opleggen. Informatieplicht Je moet alle informatie die belangrijk kan zijn voor jouw uitkering doorgeven aan […]
 • WIA: recht op IVA-uitkering
  Wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering? Er zijn algemene voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Ook zijn er de specifieke voorwaarden voor de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA-regeling). De algemene voorwaarden voor de WIA: – je bent […]
 • WIA: uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid
  WIA is een vangnet voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt. De afkorting staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het UWV keert deze uitkering uit. De WIA heeft de oude WAO-regeling vervangen. Had je voor 2006 al een WAO-uitkering? Dan behoud je deze. Percentage arbeidsongeschiktheid Bij de WIA zijn er 3 verschillende uitkomsten mogelijk: […]
 • WIA: werken naast IVA-uitkering
  Een IVA-uitkering ontvang je als je niet kunt werken en geen kans hebt op herstel. Maar wat als je in de IVA zit en toch werkt? Mag je werken naast IVA, en waar ligt de grens? IVA of WGA In de IVA zit je niet zomaar. Dan ben je duurzaam arbeidsongeschikt. Kun je toch nog […]
 • WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)
  De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is er voor mensen die om verschillende redenen alleen in aangepaste omstandigheden kunnen werken. Bijvoorbeeld als een lichamelijke of verstandelijke handicap je hindert bij het werk, of als je een psychische stoornis hebt en je leven weer aan het opbouwen bent. Het kan zijn dat je door je handicap jouw […]