Salaris

B
 • Brutoloon: waar bestaat het uit?
  Je brutoloon is het loon voor de aftrek van belastingen en premies die je moet betalen. Na aftrek houd je het nettoloon over. Dat is het loon wat jij krijgt uitbetaald. Belastingen en premies: van brutoloon naar nettoloon In onderstaand overzicht is te zien hoe je brutoloon omgerekend wordt naar het nettoloon: Brutoloon Aftrekbare pensioenpremies […]
F
 • Functiewaardering: wat is een functiewaarderingssysteem?
  Een functiewaarderingssysteem is een soort meetlat om functies te waarderen. Met de functiewaardering kun je verschillende functies in functiegroepen indelen en koppelen aan bepaalde salarisschalen. Ook is een functiewaardering handig bij het werven van nieuwe mensen voor bepaalde functies. 2 soorten functiewaarderingssystemen Om een functie te waarderen kun je gebruik maken van een puntensysteem, oftewel analytisch systeem. […]
H
 • Honorarium
  Honorarium is een vergoeding voor geleverde diensten. Naast het salaris omvat dit ook een vergoeding voor huisvesting, administratie, personele ondersteuning e.d. Deze term wordt meestal gebruikt bij vrije, artistieke of dienstverlenende beroepen zoals kunstschilders, advocaten, artsen etc.
L
 • Levensloopregeling en spaarloonregeling: wat je nog moet weten
  In het verleden kon je een deel van je salaris opzij zetten om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. Daar waren 2 soorten regelingen voor, de levensloopregeling en de spaarloonregeling. In 2012 schafte de overheid de regelingen af. Voor sommige deelnemers is de levensloopregeling nog altijd relevant. Verder sparen tot 2022 met de levensloopregeling Met […]
 • Loonhoogte
  Hoe weet je hoe hoog je loon zou moeten zijn als er geen cao van toepassing is? Als je loon niet vastligt in een cao, dan is je werkgever verplicht aan werknemers van 23 tot 65 jaar – ook aan parttimers naar evenredigheid van hun werktijd – het minimumloon te betalen, plus het wettelijk vastgestelde […]
M
 • Mijn werkgever is failliet: en nu?
  Als je werkgever failliet is, kan hij jouw loon niet langer betalen. Dat heet betalingsonmacht. Het UWV kan bij een faillissement de plicht overnemen om salaris te betalen. Wie betaalt jouw loon? Bij een faillissement heb je recht op een uitkering. Het UWV noemt dit ‘het overnemen van de loondoorbetalingsverplichting wegens betalingsonmacht’. Dit komt erop neer dat […]
S
 • Sociale Verzekeringsloon (SV-loon)
  Het SV-loon is het loon waar je belastingen en premies voor sociale verzekeringen over betaalt. Voluit heet het Sociale Verzekeringsloon. Onder sociale verzekeringen vallen volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Daarnaast bepaalt je SV-loon vaak ook de hoogte van een eventuele uitkering. Waaruit bestaat het SV-loon? Je SV-loon is je brutoloon plus alle vaste onderdelen van het loon. Vaste onderdelen zijn: Vakantiegeld […]
V
 • Voorbeeld bezwaarschrift, beroepschrift, verzetschrift
  Ben je het niet eens met een beslissing over je uitkering of pensioen? Of met een besluit van je werkgever? Zoals een eindafrekening die niet klopt of een loonvordering? Schrijf dan een bezwaarschrift. Lastig om een bezwaarbrief op te stellen? Met deze tips en het voorbeeld bezwaarschrift zet je hem zo in elkaar. Wees concreet In […]
W
 • Waar vind ik de hoogte van mijn cao-loon?
  Alle bepalingen over je loon staan in een apart artikel over ‘beloning’ in de cao. In de meeste cao’s vind je daar ook de hoogte van je loon. Soms staat er een loontabel in een bijlage van je cao. Wil je de hoogte van je cao-loon achterhalen, dan moet je de officiële naam van je functie kennen. Functiewaardering en cao-loon […]
 • Wanneer heb ik recht op loonsverhoging?
  Salarisverhogingen worden vaak in de cao geregeld. Meestal krijg je volgens je cao jaarlijks een procentuele verhoging. Als je een hogere functie krijgt, hoort daar vaak ook loonsverhoging bij. Val je niet onder een cao, dan is je werkgever niet verplicht een beter salaris te bieden. Het is daarom handig om hierover zelf goede afspraken te […]
 • Wat is een werkgeversverklaring?
  Ben je in loondienst, dan heb je altijd een werkgeversverklaring nodig om een hypotheek te krijgen. In de verklaring staat onder andere je jaarinkomen en of je een vast contract hebt. Heeft je werkgever je een lening verstrekt? Dan staat dat er ook in. Inzicht in jouw inkomen De werkgeversverklaring geeft weer wat jouw inkomen […]
 • Wat is fiscaal loon?
  Fiscaal loon is het loon waarover je belasting betaalt. Dus het loon vóór de loonheffing. Het is het loon dat op je jaaropgaaf staat. Hoger dan het brutoloon Het brutoloon is het loon dat je met je werkgever overeenkomt. Het fiscaal loon staat los van wat je met je werkgever hebt afgesproken. Het is de […]
 • Wat is het jeugdminimumloon?
  Ben je tussen de 15 en 22 jaar, dan heb je recht op het jeugdminimumloon. Als je werkt, mag je nooit minder krijgen dan het minimumloon plus vakantiegeld. Je werkgever is strafbaar als hij toch minder betaalt. Meer betalen mag natuurlijk wel. Hogere leeftijd, hoger loon Hoe ouder je bent, hoe hoger je loon. Vanaf […]
 • Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?
  Je brutoloon is het loon dat in jouw contract, in de wet of in je cao is afgesproken. Je nettoloon is het uiteindelijke bedrag dat je op je bankrekening krijgt gestort. Het verschil tussen je bruto- en nettoloon heeft te maken met de hoogte van de loonheffing. Loonheffing: belasting en premies Als Nederlandse burger betaal […]
 • Wat is het verschil tussen loon en vergoeding?
  Je werkgever is verplicht om je loon uit te betalen. Dat is de tegenprestatie voor het werk dat je voor hem doet. Bij een vergoeding ligt dat anders. Deze is niet verplicht voor de werkgever. Reiskosten, studiekosten, telefoonkosten kan je werkgever (deels) vergoeden, maar ga daar niet standaard vanuit. Recht op loon Wanneer je in […]