De afkorting cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin vind je afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Vaak is dat voor een bepaalde tak van handel, bijvoorbeeld motorvoertuigen of detailhandel. Bij heel grote bedrijven kan er een eigen bedrijfs-cao zijn.

Wat staat er in een cao?

Je kunt de volgende arbeidsvoorwaarden terugvinden in je cao:

Er kunnen ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen in een cao worden geregeld.

Wie sluit de cao af?

Werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (meestal vakbonden) spreken samen een cao af. Er worden vaak betere afspraken gemaakt dan die in de wet. Zo kan er in de cao een hoger loon worden afgesproken dan het minimum (jeugd)loon. Er kan ook in staan dat je meer vakantiedagen krijgt dan het wettelijke minimum.

Je mag hierbij niet de wet overtreden. Het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) bijvoorbeeld. In de cao mag dus niet een lager loon staan dan het minimumloon. Ook minder vakantiedagen dan in het BW staat, mag niet.

Wat als er geen cao is?

Het kan zijn dat er geen cao’s of eigen regelingen zijn. In dat geval maak je samen met je werkgever afspraken over je arbeidsvoorwaarden. Bij het maken van deze afspraken gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de WML, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Arbeid en Zorg en in het BW. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. Dat is niet verplicht.

Cao bij vakantiebaan

Als het bedrijf waar jij een vakantiebaan hebt een cao heeft, val jij hier vaak ook onder. Sommige cao’s gelden weer niet voor vakantiewerkers.