Betaalt je werkgever je salaris of je vakantiegeld niet of niet op tijd, dan kun je een loonvordering indienen. Je vraagt je werkgever dan om het loon waar je recht op hebt alsnog uit te betalen.

Een loonvordering dien je in met een loonvorderingsbrief. Kopieer onderstaande voorbeeldbrief en verstuur hem aangetekend naar je werkgever.

Voorbeeldbrief loonvordering

[Naam werkgever]

[Afdeling (indien van toepassing)]

[t.a.v. (indien van toepassing)]

[Adres]

[Postcode + Vestigingsplaats]

[Plaats], [datum]

Betreft: Betaling achterstallig loon

Geachte heer/mevrouw [naam werkgever],

Ik heb met u een arbeidsovereenkomst sinds [datum]. Ik bekleed de functie van [functienaam], voor [aantal] uren per week. Het salaris over de periode [maanden, weken of periode invullen] heb ik nog niet van u ontvangen. Het salaris had op [gebruikelijke/ afgesproken betaaldatum] betaald moeten zijn. Hierover hebben wij reeds op [datum] gesproken.

In verband hiermee verzoek ik u – voor zover vereist sommeer ik u – om binnen zeven dagen na dagtekening over te gaan tot betaling van het volledige salaris inclusief eventuele toeslagen en/of vergoedingen. Tevens verwacht ik dat u tegelijkertijd een deugdelijke bruto-nettospecificatie naar mijn huisadres verzendt.

Als u geen gevolg geeft aan mijn verzoek maak ik aanspraak op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente, welke ik hierbij aanzeg.

Wanneer het loon niet volledig binnen de gestelde termijn na heden is bijgeschreven, voel ik mij genoodzaakt om de vordering over te dragen aan een jurist. Uiteraard hoop ik dat het niet zover hoeft te komen.

Ten slotte verzoek ik u om het toekomstige salaris op de normale manier en termijnen door te blijven betalen overeenkomstig de tussen u en mij gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst.

Deze brief wordt u zowel per gewone als per aangetekende post toegezonden.

In afwachting van uw positieve reactie.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening werknemer]

[Naam werknemer]

[Adres]

[Postcode + Woonplaats]