Ben je het niet eens met een beslissing over je uitkering of pensioen? Of met een besluit van je werkgever? Zoals een eindafrekening die niet klopt of een loonvordering? Schrijf dan een bezwaarschrift. Lastig om een bezwaarbrief op te stellen? Met deze tips en het voorbeeld bezwaarschrift zet je hem zo in elkaar.

Wees concreet

In een bezwaarschrift is het belangrijk dat je goed en helder aangeeft waar het om gaat. Wat is je probleem? Wat is je situatie? Wat verwacht je? Hoe concreter je brief is, hoe concreter het antwoord zal zijn op je brief. Maak je niet druk om mooie volzinnen, het gaat om de inhoud. Een vriendelijke, formele toon zal je ook verder helpen dan een hele boze.

Let op de bezwaartermijn

In de brief met de beslissing van je werkgever of uitkeringsinstantie, staat vaak binnen welk termijn je bezwaar kunt maken. Meestal is dit 6 weken. Red je het niet om binnen het termijn je brief te schrijven? Schrijf dan eerst een voorlopig bezwaarschrift en stuur later de toelichting er achteraan.

Per post of per mail

Verstuur je je brief per mail of per post? In de brief met het besluit van je werkgever of uitkeringsinstantie staat vaak of je schriftelijk moet reageren of dat een e-mail volstaat. Wanneer je je brief aangetekend verstuurd, heb je meteen een bewijs dat je de brief hebt verstuurd en dat deze ontvangen is. Bewaar zelf ook altijd een kopie van je brief.

Voorbeeld bezwaarschrift/beroepschrift/verzetschrift

Op deze pagina vind je een algemene voorbeeldbrief bezwaarschrift. Op de website van Het Juridisch Loket vind je verschillende voorbeeldbrieven van bezwaarschriften voor specifieke situaties. Wat doe je met dit basisvoorbeeld voor een bezwaarschrift, beroepschrift of verzetschrift?

  1. Kopieer de tekst.
  2. Plak hem in je tekstverwerker (bijvoorbeeld Word).
  3. Pas de brief naar jouw situatie aan, aanwijzingen staan tussen haakjes in de tekst.

Voorbeeldbrief:

Aan (hier vul je de naam en het adres in van de instantie waar jij je bezwaar-, beroep of verzetschrift naartoe moet sturen)
_____________________ (adres) (postcode + woonplaats) 

Ondergetekende, _____________________ (naam en volnamen voluit) geboren _____________________ (jaar en dag invullen) wonende _____________________ (straat, huisnumer, postcode) te _____________________ (woonplaats) tekent bezwaar/beroep/verzet aan tegen de hierbij gevoegde beslissing van _____________________ (beslissende instantie) te _____________________ (plaatsnaam invullen).

Hij/zij kan zich met deze beslissing niet verenigen, omdat _____________________ (hier vul je duidelijk en zakelijk in waarom je het met de beschikking oneens bent. Bij een voorlopig bezwaar of beroep is dit nog niet ingevuld. Schrijf dan: ‘zo spoedig mogelijk zal ik u laten weten wat de redenen zijn voor dit bezwaar/beroep’ zijn).
Hij/zij verzoekt u te beslissen dat _____________________ (invullen wat naar jouw mening beslist zou moeten worden).

Hoogachtend, datum _____________________
Handtekening _____________________