Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) is de Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de volgende wetten:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)
  • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong)
  • Toeslagenwet (TW)
  • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen (WAZ)
  • Bepaalde onderdelen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
  • Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Het UWV beoordeelt of iemand recht heeft op een uitkering op grond van één van de hiervoor genoemde wetten, en bepaalt de duur en hoogte van de uitkering. Daarnaast draagt het UWV zorg voor de uitbetaling van de uitkering, en controleert ze of de uitkeringsgerechtigden aan alle voorwaarden van uitkering blijven voldoen.