Een uitzendkracht is formeel in dienst van de uitzendonderneming, terwijl hij feitelijk werkt voor een ander bedrijf (de inlener). De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek:

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Er zijn twee belangrijke CAO’s voor uitzendkrachten: de ABU-CAO en de NBBU-CAO. Hierin staan nadere regels over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van een uitzendkracht.