Je werkgever moet kunnen bepalen of je veilig met (gevaarlijke) stoffen kunt werken. MAC-waarden helpen daarbij. De MAC-waarde is de maximale concentratie van een gas, damp, nevel of stof in de lucht. Die concentratie moet onschadelijk zijn voor jouw gezondheid en die van je nageslacht. Ook als je er een langere periode of zelfs je hele leven in werkt.

Wie bepaalt de MAC-waarde?

De afkorting MAC betekent Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof. Wetenschappers van de Gezondheidsraad brengen advies uit over de hoogte van deze waarde.

Daarna beoordeelt de Sociaal-Economische Raad (SER) of het haalbaar is om ónder deze advieswaarde te werken. De SER bekijkt de technische mogelijkheden en of het qua kosten haalbaar is. Vervolgens stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de MAC-waarde vast. Het ministerie doet dit op basis van de informatie van de Gezondheidsraad en de SER.

MAC-waarde heeft ook nadelen

De MAC-waarde is in het leven geroepen om jou als werknemer te beschermen. Maar hij heeft ook een aantal beperkingen:

 • Bij het vaststellen van de MAC-waarde gaat de Gezondheidsraad uit van de gemiddelde, gezonde volwassene.
  De waarde kan dus te hoog zijn voor iemand die daarop een uitzondering is.
 • De MAC-waarde geeft de veilige grens aan van maar één stof.
  In veel bedrijven wordt vaak met meerdere stoffen tegelijk gewerkt. De combinatie van stoffen kan gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Terwijl tegelijkertijd elke stof apart netjes onder de MAC-waarde blijft. Een aantal mengstoffen heeft daarom een eigen MAC-waarde. Zoals de oplosmiddelen rubber solvent en terpentijnolie.
 • MAC-waarden gelden niet bij extreme werkomstandigheden.
  Bijvoorbeeld als je lichaam zich hard moet inspannen. Dan kan de ‘veilige’ hoeveelheid chemische stoffen alsnog te hoog zijn. Je ademt immers meer vervuilde lucht in bij hoge lichamelijke inspanning. Je krijgt dan meer schadelijke stoffen binnen dan de gemiddelde werknemer. Dit is het geval als je zwaar werk doet, of als het heel koud of warm is.
 • Een MAC-waarde kan vastgesteld zijn op maar 1 gezondheidseffect.
  Bijvoorbeeld irritatie. Er wordt dan geen rekening gehouden met andere gezondheidseffecten.

Zorgplicht van de werkgever

De MAC-waarde is dus vrij algemeen. Zijn bij jouw bedrijf de MAC-waarden goed, dan wil dat nog niet zeggen dat je werkplek gezond is. Wil je werkgever aan zijn zorgplicht voldoen, dan moeten de waarden lager liggen dan de grenswaarde.

Nadert de concentratie van een stof de grenswaarde, dan moet je werkgever maatregelen nemen. Is de concentratie van een stof op jouw werkplek hoger dan de MAC-waarde, dan is dat een overtreding.