Je ontvangt je loon over een bepaalde periode, ook wel (betalings-) tijdvak genoemd. Er kunnen verschillende betalingstijdvakken worden afgesproken. Meestal wordt een week, 4 weken of een maand aangehouden. Na afloop van dit tijdvak dient je werkgever je loon te betalen.

Je werkgever is verplicht het loon op bepaalde tijdstippen te voldoen. In je contract of cao kunnen afspraken gemaakt zijn over het tijdstip waarop je loon moet worden betaald. De betaling moet dan plaatsvinden binnen drie werkdagen na afloop van het tijdvak waarover moet worden betaald. Meestal is afgesproken dat je je loon voor de laatste dag van een tijdvak ontvangt, bijvoorbeeld de laatste dag van de maand.

Geldt er geen vast loon, dan moet er op dat tijdstip een voorschot worden betaald, berekend naar het gemiddelde over de drie maanden die eraan voorafgingen, of het voor dat werk gebruikelijke loon.

Geen loon ontvangen

Betaalt je werkgever je loon niet op tijd dan hier eerst mondeling op wijzen. Als dit geen succes heeft, kun je je werkgever een loonvorderingsbrief sturen waarin je je werkgever nog een bepaalde periode de tijd geeft om je te betalen. Als deze periode om is en je alsnog geen betaling hebt ontvangen, dan kan je loon gevorderd gaan worden via juridische weg. Een voorbeeldbrief voor een loonvordering kan je vinden op onze website.