Als je als uitzendkracht werkt via een uitzendbureau is de wettelijke ketenregeling niet voor jouw van toepassing. Voor de uitzendkracht bestaat het fasensysteem. Dit systeem bepaald jouw rechtspositie als uitzendkracht. Zowel in de ABU cao als de NBBU cao wordt gebruikt gemaakt van dit fasensysteem. In de ABU cao wordt gesproken van Fase A, B of C en in de NBBU cao wordt gesproken van Fase 1 t/m 4. De fase waarin je zit, is afhankelijk van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau werkt. Hoe langer je via het uitzendbureau werkt, hoe meer rechten je opbouwt. Hieronder worden de fasen in het kort toegelicht.

Fase A: 78 weken of fase 1 en 2

Je zit in fase A als je minder dan 78 weken bij hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee als opbouw voor fase A. Het aantal uur dat je in die week werkt maakt niet uit voor de opbouw van de weken. In deze periode mag je een onbeperkt aantal aan uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Daarbij maakt het niet uit dat je bij meerdere opdrachtgevers hebt gewerkt.

Onderbreking werkzaamheden

Als je in 26 weken aaneengesloten niet hebt gewerkt of voor een andere uitzendbureau bent gaan werken, dan begint de telling voor de 78 weken opnieuw. Bij een tussentijdse onderbreking van 25 weken of minder blijven de gewerkte weken staan. Het uitzendbureau begint dan verder te tellen met waar je gebleven was.

Fase B: maximaal 4 jaar en 6 contracten of fase 2 en 3

Fase B begint op het moment dat je 78 weken hebt gewerkt en nog steeds blijft werken bij hetzelfde uitzendbureau of binnen 26 weken na het einde van fase A aan het werk gaat bij een opdrachtgever via hetzelfde uitzendbureau.

Tijdens fase B krijg je telkens een tijdelijke contract als je aan het werk gaat. Het uitzendbureau bepaalt zelf hoe lang deze contracten duren. Het uitzendbureau mag maximaal zes tijdelijke contracten aanbieden over een periode van vier jaar. Als er tussen de overeenkomsten in fase B een onderbreking meer dan 13 weken zitten, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. In fase B kan het uitzendbeding niet meer worden opgenomen in de overeenkomst.

Passende arbeid

Indien het werk bij de opdrachtgever stopt, terwijl je contract nog loopt, dan moet het uitzendbureau passend werk voor je zoeken. Totdat zij dit hebben gevonden, heb jij recht op een gedeelte van je loon. Je moet passende arbeid wel accepteren als het uitzendbureau dit aanbiedt. Passende arbeid is als het om een functie gaat die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de eerste functie die je hebt gedaan ( of de laatste functie als deze functie in een hoger functiegroep ligt). Daarnaast moet het aantal uur dat je werkt in de nieuwe opdracht gelijk zijn aan het aantal uur dat is overeenkomen in je contract. In de periode dat er gezocht wordt naar passende arbeid, moet jij ook voor dat aantal uur beschikbaar blijven voor arbeid. Als het uitzendbureau passend werk voor je heeft gevonden en dit aanbod redelijk is, maar jij weigert het, dan vervalt je recht op vervangend werk en je recht op loondoorbetaling.

Onderbreking in fase B

Als je in fase B minder dan 13 weken niet hebt gewerkt via het uitzendbureau, dan tellen deze weken mee voor de opbouw van de vier jaar. Indien je in fase B tussen de 13 en 26 weken niet werkt voor het uitzendbureau dan begint fase B opnieuw. Als je 26 weken of meer niet werkt voor het uitzendbureau, dan val je terug naar het begin van fase A.

Fase C: onbepaalde tijd

Fase C begint nadat fase B is afgelopen en je blijft werken of als je binnen 13 weken na afloop van fase B opnieuw via hetzelfde uitzendbureau gaat werken.

In fase C ben je steeds werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd (ofwel een vast contract). Het uitzendbeding kan niet meer worden opgenomen. Wanneer het bedrijf ( de inlener) de opdracht beëindigd blijft je overeenkomst met het uitzendbureau bestaan en moeten zij een gedeelte van jouw loon doorbetalen.

Passende arbeid

Ook in fase C moet het uitzendbureau passende arbeid voor je zoeken als je halverwege je opdracht krijgt te horen dat de opdrachtgever jou niet nodig heeft. Net als in fase B is er sprake van passende arbeid als het om een functie gaat die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de laatste functie die je hebt uitgevoerd. Het aantal uren moet gelijk zijn aan je laatste opdracht. Verder zijn de regels zoals in Fase B vermeld ook van toepassing bij fase C voor passende arbeid.

Beëindiging overeenkomst in fase C

Een vast contract kan op de eerstvolgende werkdag worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Het uitzendbureau heeft hiervoor wel toestemming van het UWV nodig of moet via de kantonrechter ontbinding van de overeenkomst te vragen. De opzegtermijn is voor beide partijen één maand, tenzij er iets anders in de overeenkomst is opgenomen. Als er een langere opzegtermijn is opgenomen (maximaal zes maanden) dan is deze voor beide partijen geldig. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt de overeenkomst automatisch.

Onderbreking in fase C

Wanneer je na een rechtsgeldende beëindiging van jou uitzendovereenkomst in fase C binnen zes maanden weer voor hetzelfde uitzendbureau gaat werken, val je terug naar het begin van fase B. Als je 26 weken (6 maanden) of meer niet voor dat uitzendbureau hebt gewerkt en je begint na deze periode weer, dan val je terug naar het begin van fase A.