Krijg je tijdens het werk een ongeluk, dan is dat een bedrijfsongeval. Loop je hierdoor schade op? Dan is je werkgever hier verantwoordelijk voor.

Schade vergoeden

Een ongeluk kan op verschillende momenten gebeuren. Van het uitglijden op een gladde vloer tot gewond raken door een zware machine. De werkgever is aansprakelijk als jij hierdoor gewond raakt. Maar ook als door het ongeval jouw spullen beschadigd raken, moet hij de schade vergoeden. Ook als jij zelf even niet goed oplet.

Veroorzaak je het ongeluk door opzet of roekeloosheid? Dan is je werkgever onschuldig.

Wat moet je werkgever doen om bedrijfsongevallen te voorkomen?

Je werkgever is verplicht om te voorkomen dat je in je werk letsel oploopt. Die verplichting heet de zorgplicht van de werkgever. Om het bedrijf veilig in te richten, moet je werkgever alle mogelijke maatregelen treffen.

Zorgplicht werkgever: bedrijfsongevallen én beroepsziekten

Onder bedrijfsongevallen rekenen we tegenwoordig ook beroepsziekten. Denk aan asbestose, OPS en RSI. Je werkgever is verantwoordelijk, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht heeft vervuld. De praktijk leert dat werkgevers dat maar moeilijk kunnen aantonen. Ze zijn dus al snel aansprakelijk voor schade die hun werknemers op de werkvloer oplopen.

Als werknemer moet je wel kunnen aangeven wat jouw letsel precies is. En in hoeverre dat verband houdt met je werk.

Alle werknemers vallen onder de zorgplicht

Zowel ervaren als onervaren werknemers vallen onder de zorgplicht. Dat geldt ook voor ingeleend personeel. Je werkgever moet ingeleend personeel en onervaren werknemers nadrukkelijk op risico’s wijzen. Omgekeerd moet je werkgever heel ervaren werknemers goed controleren. Uit macht der gewoonte zien zij risico’s wel eens over het hoofd.

De zorgplicht van je werkgever gaat dus ver. Alle verplichtingen uit de Arbowet vallen onder de zorgplicht. Maar daarbij kan je werkgever het niet laten. Hij moet zelfstandig bekijken of er ook nog andere mogelijkheden voor risicobeperking zijn.